Szervezeti struktúra Nyomtatás
általános közzétételi lista - szervezeti, személyzeti adatok
2008. július 13. vasárnap, 02:21

A Füzesabonyi Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítése

A Hivatal szervezetének vezetője a jegyző.
A Hivatal a szükséges munkamegosztás céljából az alábbi szervezeti egységekre tagozódik

Szervezési és Humán Iroda, amelyet az aljegyző vezet.
Az iroda az alábbiak szerint tagozódik:
- Szervezési Csoport
- Szociális Csoport
Vezető: Dr. Bán János aljegyző

Jogi és Igazgatási Iroda
Az iroda az alábbiak szerint tagozódik:
- Jogi és Igazgatási Csoport
- Városfejlesztési Csoport
- Közfoglalkoztatás szervező csoport
Vezető: Schmetzné dr. Balogh Szilvia irodavezető

Gazdálkodási Iroda /egyben gazdasági szervezet/
Az iroda az alábbiak szerint tagozódik:
- Költségvetés, Ellátási és Könyvelési Csoport
- Adócsoport
Vezető: Gombos Imréné mb.irodavezető


A Hivatal feladatai

A polgármester irányításával a jegyző operatív vezetése mellett közreműködik az önkormányzat munkájának szervezésében, a döntések előkészítésében és végrehajtásában.

- A polgármester tevékenységével kapcsolatban:
 • Döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási és önkormányzati hatósági ügyeket, közreműködik azok végrehajtásában.
 • A polgármester irányításával részt vesz - honvédelmi, polgári védelmi, katasztrófa-elhárítási ügyekben - az országos államigazgatási feladatok végrehajtásában.
- A képviselő-testület tevékenységével kapcsolatban:
 • szakmailag előkészíti az önkormányzati rendeleteket, a testületi előterjesztéseket, a határozati javaslatokat, biztosítja ezek törvényességét,
 • szervezi az önkormányzat rendeleteinek és határozatainak végrehajtását, elvégezi a végrehajtás ellenőrzését,
 • ellátja a Képviselő-testület működésével kapcsolatos egyéb ügyviteli, adminisztrációs feladatokat,
 • nyilvántartja a Képviselő-testület döntéseit
- A Képviselő-testület bizottsági működésével kapcsolatban:
 • biztosítja a feladat jellegének megfelelően a bizottságok működéséhez szükséges szervezési, leírási és ügyviteli feltételeket, gondoskodik a bizottsági előterjesztések, jelentések, beszámolók, anyagok szakmai előkészítéséről
 • a bizottságokhoz érkező kérelmeket, javaslatokat - igény szerint - szakmailag véleményezi, tájékoztatást nyújt a megvalósítás lehetőségeiről
 • biztosítja a bizottságok döntéseinek a végrehajtását
-A képviselő-testületi tagok munkájának segítése érdekében:
 • elősegíti a képviselők jogainak gyakorlását
 • közreműködik a képviselő-testületi tagok tájékoztatásának megszervezésében
- A tisztségviselők munkájával kapcsolatban:
 • előkészíti a döntéseket, szervezi azok végrehajtását
 • segíti a tisztségviselőket a testületi munkával kapcsolatos tevékenységben.
 • döntésre előkészíti a jegyző hatáskörébe utalt ügyeket, közreműködik azok végrehajtásában.
- Ellátja a Képviselő-testület és szervei, valamint a jegyző számára jogszabályokban előírt feladatokat.
- A Hivatal ügyintézője ellátja törvényben, vagy kormányrendeletben számára kivételesen megállapított hatásköröket.
- Ellátja az önkormányzat intézményeivel kapcsolatos feladatokat, szakmai segítő tevékenységet folytat.
- Közreműködik más közigazgatási, illetve helyi önkormányzati hivatali szervekkel való kapcsolattartásban.


A belső szervezeti egységek feladatkörei

Szervezési és Humán Iroda feladatai:
 • Ellátja a jogszabályok által előírt oktatásügyi, közművelődési, tömeg- és versenysporttal kapcsolatos önkormányzati feladatok előkészítését, szervezését, a gyermektámogatási feladatokat,
 • a jogszabályok által előírt szociális feladatokat,
 • az esélyegyenlőségi feladatokat,
 • a Képviselő-testület, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Egészségügyi, Szociális, Kulturális és Sport Bizottság munkájának előkészítését, szervezését, felelős a döntések formába öntéséért és kihirdetéséért,
 • a választással, népszavazással, népi kezdeményezéssel kapcsolatos feladatokat,
 • az ügyfélszolgálati feladatokat,
 • anyakönyvi, hagyatéki ügyintézéssel, talált tárgyakkal kapcsolatos feladatokat,
 • közbiztonsági referensi feladatokat,
 • az önkormányzati rendeletalkotás előkészítését a szakirodákkal.

Jogi és Igazgatási Iroda feladatai:
 • Ellátja a lakásügyi, működési, telepengedélyezési, birtokvédelmi feladatokat,
 • a személyzeti feladatokat,
 • ügyfélszolgálati feladatokat,
 • az informatikai rendszer működtetését, informatikai biztonság biztosítását
 • a Hivatal iktatási rendszerének kezelését, valamint az irattározási és selejtezési feladatokat,
 • az önkormányzati rendeletalkotás előkészítését a szakirodákkal,
 • az önkormányzat, mint ajánlatkérő által indított közbeszerzési eljárásokban, azok elbírálásában való részvételt, ezzel kapcsolatos koordinációs feladatokat,
 • az önkormányzat által kiírt értékesítési eljárásban (nyílt licites vagy zárt borítékos eljárás) való részvételt, ezzel kapcsolatos koordinációs feladatokat,
 • a közterület-foglalási és használati feladatokat,
 • az útépítési, útfelügyeleti, közlekedési, vízvédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi, földügyi feladatokat,
 • az önkormányzati törzsvagyon működésével és igazgatásával kapcsolatos feladatokat /önkormányzati ingatlanfejlesztés, ingatlanhasznosítás, értékesítés, gyarapítás/,
 • az Európai Uniós, hazai és egyéb pályázatok elkészítésében, végrehajtásában való közreműködést
 • a helyi közfoglalkoztatás szervezésével összefüggő feladatokat.

Gazdálkodási Iroda feladatai:
 • Ellátja az önkormányzat költségvetési, gazdálkodási feladatait,
 • a költségvetési tervezést, elemzést, koordinációt,
 • a gazdasági információs rendszer kiépítését, működtetését, beszámolását,
 • a gazdálkodás számvitelei hátterének biztosítását,
 • a belső és külső ellenőrzést /revízió/, kapcsolattartást a független belsőellenőrzési feladatok ellátásával,
 • pénzügyi szempontból történő véleményezését az önkormányzati vállalkozásoknak,
 • az adóügyi feladatokat,
 • az önkormányzat vagyongazdálkodásával kapcsolatos feladatokat,
 • a belső technikai feladatokat,
 • a bérekkel kapcsolatos feladatokat,
 • a szervezet működésével kapcsolatos ellátási feladatokat,
 • a részben önálló és önállóan gazdálkodó intézmények és a hivatal közötti rendszeres kapcsolattartást, amelynek a formája intézményvezetői értekezlet,
 • az intézmények gazdálkodási hátterének biztosítását,
 • az Egészségügyi Központ, mint részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv gazdálkodási feladatait,
 • belső kontroll rendszer kezelését, működtetését,
 • az Európai Uniós és egyéb pályázatok előkészítésében, végrehajtásában való közreműködést,
 • a nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtásával kapcsolatos feladatokat,
 • a Füzesabony-Szihalom Szociális, Család- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás gazdálkodási és ügyviteli feladatait, valamint a Füzesabony-Szihalom Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat,
 • a Füzesabony-Dormánd Köznevelési Intézményfenntartó Mikrotársulás gazdálkodási és ügyviteli feladatait.
 • a gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények gazdálkodási feladatait,
 • a gyermekétkeztetés és a szociális étkeztetés díjainak beszedését, díjhátralék behajtását.


Önálló, irodai szervezetbe nem tagolt feladatok

Főépítész:
 • Ellátja Füzesabony Város Önkormányzata vonatkozásában a településfejlesztéssel és rendezéssel kapcsolatos feladatokat, ezek előkészítésében, végrehajtásában szakmailag közreműködik, illetve koordinálja azokat.
 • Ellátja a főépítészi szakvéleményezéssel kapcsolatos feladatokat. Ezen belül az érintett témában helyszínvizsgálatot végez, iratokat, dokumentumokat vizsgálja és ezek alapján alakítja ki szakvéleményét, amely rajzos és/vagy szöveges részből áll.
 • Beszámolási kötelezettséggel tartozik: jegyző, polgármester irányába.

Független belső ellenőr:
 • A független belső ellenőrzési feladatokat külső szakember megbízása útján látja. A folyamatokba épített ellenőrzések a munkaköri leírásokban rögzített módon történnek.
Módosítás: ( 2020. március 09. hétfő, 17:24 )
 

Oldalunk sütiket ("cookies") használ a felhasználói élmény javítása céljából. Egyes sütik alkalmazásához szükségünk van az Ön hozzájárulására. További információ a sütik használatáról az Adatkezelési tájékoztató oldalon.

Hozzájárulok a sütik használatához.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk