logo     

2018

Építsünk együtt jövőt! – Közösségerősítés Füzesabony térségében
Pályázat száma EFOP-1.5.3-16-2017-00051
Megvalósítás időtartama 2018.02.01 – 2021.01.31.
Támogatási szerződéskötés dátuma 2018.02.09.
Projekt összköltsége 499.652.551 Ft
Támogatás intenzitása 100%
Megítélt támogatás 499.652.551 Ft
Dokumentumok elérésének helye Polgármesteri Hivatal (3390 Füzesabony, Rákóczi út 48.)

A projekt rövid leírása

A pályázatot Füzesabony Város Önkormányzata, mint konzorcium vezető, Besenyőtelek, Dormánd, Egerfarmos, Mezőszemere, Mezőtárkány, Szihalom községek önkormányzataival, a Tisza-Mente Települési Önkormányzatok Mikrotérségi Társulásával, valamint a Füzesabony-Szihalom Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központtal, mint konzorciumi partnerekkel együttműködve valósítja meg. A rendelkezésre álló közel 500 millió Ft támogatásból az alábbi tevékenységek valósulhatnak meg: Jó minőségű közszolgáltatások (szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi, rehabilitációs és egészségügyi, továbbá a társadalmi felzárkózást támogató kulturális) biztosítása érdekében a közszolgáltatások emberi kapacitásának fejlesztése valósul meg. Ennek érdekében a humán közszolgáltatások szakember-ellátottságának fejlesztését szolgáló ösztönző programok megvalósítása, szakemberhiány, szaktudás-hiány enyhítését szolgáló tevékenységek megvalósítása történik. A hátrányos helyzetűek alapvető szociális készségeinek erősítése, lehetővé téve foglalkoztathatóságuk későbbi fejlesztését és majdan munkaerő-piaci részvételüket. Ennek érdekében fejlesztési tevékenységeket, kompetencia felmérést, munkaszocializáció megszerzését elősegítő képzéseket tartalmaz a program. A célzott lépések közé tartozik az önálló életvitelre képessé tevő programok, és az álláskeresésre felkészítő tanácsadások biztosítása. A társadalmi együttműködés erősítés elősegítése a társadalmi aktivitás fokozásával, a közösségek megerősítésével, hátrányos megkülönböztetés mérséklésével és szemléletformáló programokkal, a családok társadalmon belüli szerepének erősítésével valósul meg. A hátrányos helyzetű aktív korú lakosság aktív munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének elősegítése, mentorrendszer kiépítése szintén részét képezik a projektnek. Önszerveződésre, stratégiai jövőformálásra képes helyi és térségi közösségek kialakításának elősegítése. A kulturális és közösségi élet kiterjesztését és fejlesztését a projekt további közösségfejlesztéssel, a közösségi terek és kulturális szolgáltatások kihasználtságát növelő programokon keresztül, továbbá közösségszervezők alkalmazása által segíti elő. A fiatalok megszólítása a közösségi terekben a korosztályi érdeklődésnek megfelelő, tartalmas programok elérhetővé tételével, illetve az őket érintő képzési, tanulási, ösztöndíj, továbbá a foglalkoztatáshoz, lakhatáshoz kapcsolódó lehetőségekről való tájékoztatás biztosításával történik. Prioritás a lakosság egészségtudatosságának növelése és az egészség fejlesztése, továbbá az ellátórendszer prevenciós funkcióinak fokozása. Az egyes egészségügyi kockázatok megelőzése céljából a közösség egésze számára egészségkultúra fejlesztését célzó, életmódváltást támogató programok szervezésére, illetve az ehhez kapcsolódó helyi kommunikáció szervezésére is kiterjed a projekt.


Életpálya ösztönzés Füzesabonyban
Pályázat száma EFOP-1.2.11-16-2017-00048
Megvalósítás időtartama 2018.02.01 – 2021.02.01.
Támogatási szerződéskötés dátuma 2018.02.28.
Projekt összköltsége 200.000.000 Ft
Támogatás intenzitása 100%
Megítélt támogatás 200.000.000 Ft
Dokumentumok elérésének helye Polgármesteri Hivatal (3390 Füzesabony, Rákóczi út 48.)

A projekt rövid leírása

15 db önkormányzati lakás kialakítása. Fiatalok életpálya tervezését segítő helyi szolgáltatások nyújtása, munkaszervezési ismeretek bővítése. Ezen belül életpálya tervezés, munkaerőpiaci kulcs kompetenciák fejlesztése egyéni és csoportos formában. A célcsoport bevonásával a támogatási kérelemben benyújtott fejlesztési koncepción alapuló helyi lehetőségeket, értékeket, adottságokat feltáró, erre épülő gazdasági együttműködéseket generáló tevékenységek szervezése.

2017

Füzesabonyi Ipari Park fejlesztése
Pályázat száma TOP-1.1.1-15-HE1-2016-00003
Megvalósítás időtartama 2017.06.02 – 2020.02.01.
Támogatási szerződéskötés dátuma 2017.06.08.
Projekt összköltsége 521.905.088 Ft
Támogatás intenzitása 95%
Megítélt támogatás 509.477.699 Ft
Dokumentumok elérésének helye Polgármesteri Hivatal (3390 Füzesabony, Rákóczi út 48.)

A projekt rövid leírása

A város északi részén, a Pikopack melletti önkormányzati területen teljes közművesített iparterület kialakítása és egy inkubátorház felépítése valósul meg. A pályázat részeként a Kerecsendi út felújításra kerül.


Foglalkoztatási együttműködések támogatása a Füzesabonyi járásban
Pályázat száma TOP-5.1.2-15-HE1-2016-00005
Megvalósítás időtartama 2017.06.02 – 2020.02.01.
Támogatási szerződéskötés dátuma 2017.06.01 - 2019.05.31.
Projekt összköltsége 90.000.000 Ft
Támogatás intenzitása 100%
Megítélt támogatás 90.000.000 Ft
Dokumentumok elérésének helye Polgármesteri Hivatal (3390 Füzesabony, Rákóczi út 48.)

A projekt rövid leírása

A projekt keretében az együttműködő 18 partner a Füzesabonyi Foglalkoztatási és Gazdaságfejlesztési Paktum elnevezéssel foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési együttműködést - partnerséget - hoztak létre. A Füzesabonyi Foglalkoztatási és Gazdaságfejlesztési Paktum a projekt megvalósítása érdekében hozzák létre, és azért, hogy ezen partnerség hosszú távon segítse elő a járás lakosságának képzettségét, foglalkoztatottságuk bővítését, a járás gazdasági szereplői munkaerőigényének kielégítését, és ezáltal növekedjen a járás népességmegtartó ereje, és a járásban élők életszínvonala. A Füzesabonyi Foglalkoztatási és Gazdaságfejlesztési Paktum (a továbbiakban: Paktum) létrehozása határozatlan időre történik.


Füzesabony, a zöld város – Belvárosi területek rehabilitációja
Pályázat száma TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00006
Megvalósítás időtartama 2017.09.01 - 2019.03.31.
Támogatási szerződéskötés dátuma 2017.09.12.
Projekt összköltsége 1.150.000.000 Ft
Támogatás intenzitása 100%
Megítélt támogatás 1.150.000.000 Ft
Dokumentumok elérésének helye Polgármesteri Hivatal (3390 Füzesabony, Rákóczi út 48.)

A projekt rövid leírása

A városközpont teljes körű felújítása valósul meg, amely 3 fő részterületet érint:
- Piac és az Arany János út teljes körű felújítása
- Buszpályaudvar teljes körű felújítása
- Rákóczi út teljes hosszban történő felújítása


ÉPÍTS JÖVŐT! - Új esély program Füzesabony és térsége
Pályázat száma EFOP-3.9.2-16-2017-00012
Megvalósítás időtartama 2017.12.01 – 2020.11.30.
Támogatási szerződéskötés dátuma 2017.12.20.
Projekt összköltsége 238.537.766 Ft
Támogatás intenzitása 100%
Megítélt támogatás 238.537.766 Ft
Dokumentumok elérésének helye Polgármesteri Hivatal (3390 Füzesabony, Rákóczi út 48.)

A projekt rövid leírása

A projekt Füzesabony Város Önkormányzata vezetésével megalakult konzorciumban (Besenyőtelek,Dormánd,Mezőtárkány és Szihalom Önkormányzatai Füzesabony-Szihalom Szociális, Család- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Füzesabony-Dormánd Köznevelési Intézményfenntartó Mikrotársulás Laskó-Rima-Menti Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Mikrotársulás) valósul meg. Cél a közszolgáltatások minőségi fejlesztése,a helyi humán közszolgáltatásban dolgozók képzettségi szintjének fejlesztése, a közoktatásban részt vevő tanulók fejlesztése, a hátrányos helyzetű, kiemelten roma tanulók oktatási esélyteremtése. Közvetlen célcsoportja a konzorciumi települések működési területén él a hátrányos helyzetű, aktív korú lakosság, a fiatalkorú lakosság, helyi közszolgáltatásban dolgozók illetve a potenciális alkalmazottak, továbbá nemzetiségek, etnikumok. Közvetett célcsoport: a társadalmi együttélés, felzárkózás, közösségfejlesztés tekintetében a projekt hatóterületén élő teljes lakosság. A projektben megvalósításra kerülő tevékenységek: 1./ Előkészítés: szükségletek felmérése, tevékenységek, költségek megtervezése, megvalósíthatósági tanulmány elkészítése,helyi humán közszolgáltatásban dolgozók képzettségi és végzettségi szintjének felmérése, adatbázis létrehozása, konzorciumi partnerségi megállapodás, együttműködő partnerek feltérképezése. 2./ Szakmai tevékenységek A végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése, a köznevelés hátránykompenzációs képességnek növelése: - A hátrányos helyzetű tanulók/gyermekek iskolába/óvodába jutásának támogatása. A hiányzás okainak feltárása, kezelése, a szülők foglalkoztatását támogató időbeosztásban felügyelet/szabadidős programok szervezése. - A hátrányos helyzetű 3 év feletti gyermekek óvodába járását akadályozó tényezőinek felmérése, összesítése, intézkedési terv kialakítása. - Óvodapedagógiai képzések az intézkedési tervben foglaltak megvalósítására: tréning, elméleti és gyakorlati ismeretek nyújtása és alkalmazása,, készségek kialakítása és fejlesztése érdekében képzések megvalósítása: Együttműködés a konfliktuskezelésben és a mediációban, Zenei készségfejlesztés az óvodában, a tevékenységközpontú pedagógiák módszereivel. - Szülői informáló, személetformáló támogató tevékenység: előadássorozat. A minőségi oktatáshoz neveléshez és képzéshez való hozzáférés biztosítása - tehetséggondozás, életpálya-építés, a továbbtanulásra történő felkészítés, a továbbtanulás iránti igény fokozásának elősegítése oktatási szakemberek, civil szervezetek, felsőoktatási intézmények, helyi gazdaság szereplői, kamarák stb. szakembereinek támogatásával. A neveléshez és képzéshez való hozzáférés biztosítása a nem formális és informális tanulási formákon keresztül - Hátrányos helyzetű tanulók idegennyelvi kompetencia fejlesztése. - a hátrányos helyzetű 3 év feletti óvodába járó gyermekek részére az egészségtudatosság növelését és az egészségfejlesztést célzó programok a szülők bevonásával: - Láb- és tartásjavító torna, úszás oktatás,téli sport – korcsolyázás,egészséges táplálkozás(az egészséges ételek,táplálkozás megismertetése játékos formában), a szülők részére életvezetési kompetenciák fejlesztést cél előadássorozat; erdei tábor; túra- kirándulás, biciklitúra; egészségnap; vitamin-nap. - hátrányos helyzetű gyerekek/tanulók részvételének támogatása a már működő iskolán kívüli tevékenységekben A helyi közösségi közlekedést megszervezzük,falubusszal biztosítjuk a hátrányos helyzetű gyerekek/tanulók utaztatását az iskolán kívüli programokra. Az emberi erőforrás fejlesztése az egész életen át tartó tanulás eszközeivel - a hátrányos helyzetű emberek részére szemléletformálás, kompetenciafejlesztés. A humán közszolgáltatásokban dolgozók szak-,át- és továbbképzése - a humán közszolgáltatásban dolgozók képzése,szakmai kompetenciák fejlesztése Képzések - Stresszek, krízisek, megoldások hétköznapi életünkben - Idősödés, Öregkor mentálhigiénés szemléletű megközelítése - Sajátos gondozást igénylő személyek megértésének, ellátásának mentálhigiénés megközelítése - a helyi/területi humán közszolgáltatásokban a szakember/szaktudás kapacitások felmérése, a felmérésekben beazonosított szakemberhiány, szaktudás hiány enyhítését célzó programok kidolgozása, megvalósítása - Mediátori képzés - a helyi/területi humán közszolgáltatásban dolgozó szakemberek közti információcsere, koordináció erősítése Szakmai műhely(3 témakörben). A szociális szakemberek számára: - Esetmegbeszélés, szupervízió Ösztöndíjprogram tanulók, hallgatók részére. 3./ Projektmendzsment 4./ Tájékoztatás és nyilvánosság 5./ Könyvvizsgálat költsége Közvetlen hatás: A közszolgáltatásokhoz való hozzáférés egyenlő esélyű hozzáférésének biztosítása az informális és nem formális tanulás területén, a személyre szabott szolgáltatások fejlesztésével a társadalmi hátrányok csökkentéséhez járulnak hozzá. A humán közszolgáltatásokban dolgozók képzettsége javul. A projekt befejezésétől számított 1 évig vállaljuk a projekt fenntartását.

2016

Füzesabony - Szihalom között kerékpáros infrastruktúra építése
Pályázat száma TOP-3.1.1-15-HE1-2016-00003
Megvalósítás időtartama 2016.09.01 - 2018.10.31.
Támogatási szerződéskötés dátuma 2016.11.07.
Projekt összköltsége 230.000.000 Ft
Támogatás intenzitása 100%
Megítélt támogatás 230.000.000 Ft
Dokumentumok elérésének helye Polgármesteri Hivatal (3390 Füzesabony, Rákóczi út 48.)

A projekt rövid leírása

A projekt eredményeképp Füzesabony és Szihalom települések között kerékpárút épül, amely kettős célt szolgál: egyrészt a Szihalomról Füzesabonyba munkába járók hivatásforgalmi és közlekedésbiztonsági kerékpárútként történő használatát, másrészt Füzesabony Járási székhely és a Zsóry fürdő turisztikai célú összekapcsolását.

2015

Fotovoltaikus rendszerek telepítése Füzesabonyban
Pályázat száma KEOP-4.10.0/N/14-2014-0243
Megvalósítás időtartama 2015.03.03 - 2015.08.31.
Támogatási szerződéskötés dátuma 2015.04.24.
Projekt összköltsége 31.724.646 Ft
Támogatás intenzitása 100%
Megítélt támogatás 31.724.646 Ft
Dokumentumok elérésének helye Polgármesteri Hivatal (3390 Füzesabony, Rákóczi út 48.)

A projekt rövid leírása

A projekt keretében a Pöttömke Óvoda és az Egészségügyi Központ napelemes rendszerrel történő ellátása valósul meg.


Teleki Blanka Általános Iskola épületének energetikai korszerűsítése
Pályázat száma KEOP-5.7.0/15-2015-0284
Megvalósítás időtartama 2015.10.02 - 2015.12.07.
Támogatási szerződéskötés dátuma 2015.10.12.
Projekt összköltsége 148.894.028 Ft
Támogatás intenzitása 100%
Megítélt támogatás 148.894.028 Ft
Dokumentumok elérésének helye Polgármesteri Hivatal (3390 Füzesabony, Rákóczi út 48.)

A projekt rövid leírása

A projekt keretében a Teleki Blanka Általános iskola és a Sportcsarnok külső hőszigetelése és a nyílászárók cseréje valósul meg.

2014

 

2013

Könyvtári infrastruktúra fejlesztése a VIK Füzesabony Remenyik Zsigmond Gimnázium és Szakközépiskola könyvtárában
Pályázat száma TIOP-1.2.3-11/1-2012-0155
Megvalósítás időtartama 2013.04.01. - 2013.10.31.
Támogatási szerződéskötés dátuma Folyamatban
Projekt összköltsége 5.499.037 Ft
Támogatás intenzitása 100%
Megítélt támogatás 5.499.037 Ft
Dokumentumok elérésének helye Polgármesteri Hivatal (3390 Füzesabony, Rákóczi út 48.)

A projekt rövid leírása

A projekt célja a Remenyik Zsigmond Gimnázium Szakközépiskola és Diákotthon könyvtárának fejlesztése, melynek keretében a könyvtár informatikai eszközállománya kerül fejlesztésre. Jelen fejlesztés hozzájárul a könyvtár hosszú távú fenntartásához, az iskolai kultúra fejlesztésében való hosszú távú együttműködésben. A fejlesztés segíti az iskolai könyvtár szolgáltatásainak kiteljesedését, az olvasószolgálat, tájékoztató szolgálat megfelelő színvonalú működését, a könyvtári dokumentumok kölcsönzését, tanórán kívüli foglalkozások megfelelő színvonalú megtartását.


Könyvtári infrastruktúra fejlesztése a VIK Füzesabony Teleki Blanka Általános Iskola könyvtárában
Pályázat száma TIOP-1.2.3-11/1-2012-0161
Megvalósítás időtartama 2013.04.01. - 2013.10.31.
Támogatási szerződéskötés dátuma Folyamatban
Projekt összköltsége 5.498.998 Ft
Támogatás intenzitása 100%
Megítélt támogatás 5.498.998 Ft
Dokumentumok elérésének helye Polgármesteri Hivatal (3390 Füzesabony, Rákóczi út 48.)

A projekt rövid leírása

A projekt célja a Teleki Blanka Általános Iskola könyvtárának fejlesztése, melynek keretében a könyvtár informatikai eszközállománya kerül fejlesztésre. Jelen fejlesztés hozzájárul az iskola könyvtárának hosszú távú fenntartásához, az iskolai kultúra fejlesztésében való hosszú távú együttműködésben. A fejlesztés segíti az iskolai könyvtár szolgáltatásainak kiteljesedését, az olvasószolgálat, tájékoztató szolgálat megfelelő színvonalú működését, a könyvtári dokumentumok kölcsönzését, tanórán kívüli foglalkozások megfelelő színvonalú megtartását.


Könyvtári infrastruktúra fejlesztése a VIK Füzesabony Széchenyi István Általános Iskola könyvtárában
Pályázat száma TIOP-1.2.3-11/1-2012-0163
Megvalósítás időtartama 2013.04.01. - 2013.10.31.
Támogatási szerződéskötés dátuma Folyamatban
Projekt összköltsége 5.498.998 Ft
Támogatás intenzitása 100%
Megítélt támogatás 5.498.998 Ft
Dokumentumok elérésének helye Polgármesteri Hivatal (3390 Füzesabony, Rákóczi út 48.)

A projekt rövid leírása

A projekt célja a Széchenyi István Általános Iskola könyvtárának fejlesztése, melynek keretében a könyvtár informatikai eszközállománya kerül fejlesztésre. Jelen fejlesztés hozzájárul az iskola könyvtárának hosszú távú fenntartásához, az iskolai kultúra fejlesztésében való hosszú távú együttműködésben. A fejlesztés segíti az iskolai könyvtár szolgáltatásainak kiteljesedését, az olvasószolgálat, tájékoztató szolgálat megfelelő színvonalú működését, a könyvtári dokumentumok kölcsönzését, tanórán kívüli foglalkozások megfelelő színvonalú megtartását.

2012

Szociális alapszolgáltatási Központ kialakítása Füzesabonyban
Pályázat száma ÉMOP-4.2.1/A-11-2012-0015
Megvalósítás időtartama 2012.11.01. - 2014.02.28.
Támogatási szerződéskötés dátuma 2012.10.08. (szerződés letöltése (3.95 MB))
Projekt összköltsége 83.500.470 Ft
Támogatás intenzitása 95%
Megítélt támogatás 79.325.446 Ft
Dokumentumok elérésének helye Polgármesteri Hivatal (3390 Füzesabony, Rákóczi út 48.)

A projekt rövid leírása

A projekt célja, hogy az Önkormányzat meg kívánja szüntetni azt, hogy a szociális alapszolgáltatásokat biztosító helyiségek és az ellátásokban dolgozók irodái maradékelven, a város különböző pontjain található önkormányzati tulajdonú épültekben helyezkednek el. Ezért egy alapszolgáltatási központot kíván kialakítani a Város Központjában, a mikrotérségi intézmény új telephelyeként, ahová minden általa működtetett szolgáltatást integrál és ahol biztosítja a demens személyek nappali ellátását is, mint új szolgáltatást.

2011

IKT technológia bevezetése Füzesabony közoktatási intézményeiben
Pályázat száma TIOP-1.1.1-07/1-2008-0249
Megvalósítás időtartama 2011.04.01. - 2011.08.30.
Támogatási szerződéskötés dátuma 2011. (szerződés letöltése (1.42 MB))
Projekt összköltsége 20.955.000 Ft
Támogatás intenzitása 100%
Megítélt támogatás 20.955.000 Ft
Dokumentumok elérésének helye Polgármesteri Hivatal (3390 Füzesabony, Rákóczi út 48.)
Kapcsolódó anyagok

A projekt rövid leírása

A projekt keretében a VIK Füzesabony Oktatási Intézményeiben 22 interaktív tábla és a hozzájuk tartozó eszközök kerültek beszerzésre. Az interaktív technikák segítségével az oktatás korszerűsítése, színvonalának emelése valósulhatott meg.

2010

 

2009

Füzesabony Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése
Pályázat száma ÁROP-1.A.2/A-2008-0154
Megvalósítás időtartama 2009.06.15. - 2010.12.15.
Támogatási szerződéskötés dátuma 2009.07.03. (szerződés letöltése (3.44 MB))
Projekt összköltsége 21.657.975 Ft
Támogatás intenzitása 92%
Megítélt támogatás 19.925.337 Ft
Dokumentumok elérésének helye Polgármesteri Hivatal (3390 Füzesabony, Rákóczi út 48.)
Kapcsolódó anyagok

A projekt rövid leírása

A projekt célja a Polgármesteri Hivatal működési hatékonyságának javításával a nyújtott szolgáltatások állampolgár–központúságának növelése, az önkormányzati fejlesztések fenntarthatósági feltételeinek javítása az erőforrás felhasználás optimalizálásával, valamint intézményfenntartóként a jó gazda szemlélet meghonosítása a költséghatékony működés érdekében. A projekt radikális változást ígér a szolgáltatás minőség, a döntési folyamatok, az ügyfélközpontúság, a költségvetés tervezés és a partnerség területén.


Alapszintű járóbeteg szakellátás feltételeinek biztosítása a füzesabonyi Egészségügyi Központban
Pályázat száma ÉMOP-4.1.1/B-2008-0001
Megvalósítás időtartama 2009.10.01. – 2012.05.31.
Támogatási szerződéskötés dátuma 2009.10.22. (szerződés letöltése (8.43 MB))
Projekt összköltsége 288.862.670 Ft
Támogatás intenzitása 90%
Megítélt támogatás 259.976.402 Ft
Dokumentumok elérésének helye Polgármesteri Hivatal (3390 Füzesabony, Rákóczi út 48.)
Kapcsolódó anyagok

A projekt rövid leírása

Füzesabony Város Önkormányzat projektjének célja a járóbeteg szakellátás alap (R2) szintre történő fejlesztése, az alapszintű járóbeteg szakellátás minőségi és mennyiségi feltételeinek megteremtésével a füzesabonyi Egészségügyi Központban. A cél elérésének érdekében a projekt keretén belül épület átalakítás, eszközbeszerzés és egészségügyi szolgáltatásbővülés valósul meg. A fejlesztés által a Központ alkalmassá válik a kistérség egészségügyi ellátási igényeinek kielégítésére.


Összehangolt könyvtár-infrastruktúra fejlesztés Heves megyében a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár vezetésével - konzorcium
Pályázat száma TIOP-1.2.3-08/1-2008-0065
Megvalósítás időtartama 2009.07.15. - 2010.03.28.
Támogatási szerződéskötés dátuma 2009.09.25. (szerződés letöltése (1.57 MB))
Projekt összköltsége 97.931.680 Ft
Támogatás intenzitása 100%
Megítélt támogatás 2.422.560 Ft
Dokumentumok elérésének helye Polgármesteri Hivatal (3390 Füzesabony, Rákóczi út 48.)

A projekt rövid leírása

A projekt keretében a Városi Könyvtár számára 5 db standard munkaállomás, 1 db professzionális munkaállomás, 1 db munkahely vakok és gyengénlátók számára, 1 db színes lézer nyomtató, 1 db projektor, 7 db szünetmentes tápegység, valamint azokhoz tartozó szoftverek kerültek beszerzésre.

Holnapunkon kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja szerinti jogalap mellett, az adatkezelő egyes közfeladatainak ellátása céljából.
Adatkezelési tájékoztató