logo     

AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ELKÉSZÍTÉSÉNEK CÉLJA

Füzesabony Városi Önkormányzat és a Füzesabonyi Polgármesteri Hivatal közös, hivatalos honlapja (www.fuzesabony.hu) olyan funkciókat vagy felületeket, aloldalakat tartalmaz, amelyeken keresztül érintettek személyes adatainak kezelésére is sor kerül.

Ki az érintett?

Bárki érintett lehet, akinek személyes adatait az önkormányzat vagy annak hivatala kezeli.

Mi a tájékoztatás célja?

A tájékoztatás célja, hogy e dokumentumban bemutassuk az érintetteknek a www.fuzesabony.hu weboldalon keresztül megvalósuló adatkezelési tevékenységünk során tudomásunkra jutott személyes adatok kezelését, továbbá rendelkezésükre bocsássuk az adatkezelés legfontosabb jellemzőire, körülményeire vonatkozó információkat.

A tájékoztató a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: az Infotv.) rendelkezéseinek megfelelően készült el. A fogalmak értelmezésénél a fenti jogszabályokban foglalt értelmező rendelkezések az irányadóak.

A GDPR szövege megtekinthető itt: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679

 

KI KEZELI A SZEMÉLYES ADATOKAT?

A www.fuzesabony.hu oldalon megvalósuló adatkezelések vonatkozásában adatkezelőnek Füzesabony Községi Önkormányzat és a Füzesabonyi Polgármesteri Hivatal, mint közös adatkezelők (az önkormányzat vagy a hivatal a továbbiakban: az Adatkezelő; a szervezetek a továbbiakban együtt: az Adatkezelők) minősülnek.

Adatkezelő 1.

Megnevezése: Füzesabony Városi Önkormányzat

Az Adatkezelő elérhetőségei:

Az Adatkezelő székhelye és postacíme: 3390 Füzesabony, Rákóczi út 48.

Az adatkezelő elektronikus elérhetősége: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Az Adatkezelő telefonszáma: +36 36 542-500

Az Adatkezelő képviselője: Nagy Csaba polgármester

Részletesebb elérhetőségi adatokat az alábbi linken talál: http://www.fuzesabony.hu/index.php?view=article&id=51

Az Adatkezelő - közfeladatot ellátó szervezetként - adatvédelmi felelős foglalkoztatására köteles.

Az Adatvédelmi tisztviselő neve: SMARTLEX Solutions Kft.

Elérhetősége: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Adatkezelő 2.

Megnevezése: Füzesabonyi Polgármesteri Hivatal

Az Adatkezelő elérhetőségei:

Az Adatkezelő székhelye és postacíme: 3390 Füzesabony, Rákóczi út 48.

Az adatkezelő elektronikus elérhetősége: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Az Adatkezelő telefonszáma: +36 36 542-500

Az Adatkezelő képviselője: Hidvéginé Dr. Szigetvári Erika jegyző

Részletesebb elérhetőségi adatokat az alábbi linken talál: http://www.fuzesabony.hu/index.php?view=article&id=51

Az Adatkezelő - közfeladatot ellátó szervezetként - adatvédelmi felelős foglalkoztatására köteles.

Az Adatvédelmi tisztviselő neve: SMARTLEX Solutions Kft.

Elérhetősége: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Az Adatkezelő személyes adatok megismerésére jogosult munkatársairól, illetve az adattovábbítások címzettjeiről lentebb olvashat.

 

A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE SORÁN AZ ADATKEZELŐ ÁLTAL FONTOSNAK TARTOTT ELVEK

Adatkezelő az adatkezelési tevékenység során tiszteletben tartja az érintettek személyhez fűződő jogait, amelynek során azokat a hatályos jogszabályi előírások figyelembevételével kezeli. Erre tekintettel garantálja a GDPR-ben és az Infotv-ben, mindezeken túl pedig a konkrét adatkezeléseket érintő ágazati jogszabályokban foglaltak érvényre juttatását.

Adatai biztonságát a következők szerint garantáljuk: minden személyes adat a lehetséges és szükséges technikai és szervezési intézkedéssel részesül védelemben. Ennek során különösen nagy figyelmet fordítunk a személyes adatok bizalmasságának (Confidentiality), sértetlenségének (Integrity) és rendelkezésre állásának (Availability) biztosítása érdekében (ún. CIA-elv).

 

AZ ADATKEZELŐ ÁLTAL KEZELT SZEMÉLYES ADATOKKAL KAPCSOLATOS ÉRINTETTI JOGOK

Amennyiben Adatkezelő az Ön személyes adatait kezeli, úgy azzal összefüggésben a következő jogok illetik meg:

Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog:

Érintettként Ön jogosult arra, hogy az érintett Adatkezelőtől információt kapjon arra vonatkozóan, hogy folyamatban van-e személyes adatainak kezelése. Amennyiben az adatkezelés folyamatban van, úgy jogosult arra is, hogy hozzáférést kapjon

a) a kezelt személyes adatokhoz,

b) az kezelt adatok kategóriáihoz,

c) az adatkezelés(ek) céljaihoz,

d) az adatkezelés(ek) címzettjeihez vagy a címzettek kategóriáihoz, akikkel a személyes adatokat az adatkezelő közölte, vagy közölni fogja, valamint

e) a személyes adatok tervezett tárolásának időtartamához, vagy – amennyiben ez nem lehetséges – az időtartam meghatározásának szempontjaihoz.

A fentieken túl jogosult arra, hogy az adatkezelőtől tájékoztatást kapjon arról, hogy kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, továbbá az adatkezelő tájékoztassa a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtási jogáról.

Helyesbítéshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, továbbá az adatkezelés céljának figyelembevételével jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok - egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő - kiegészítését.

Törléshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó, hozzájárulás alapján kezelt személyes adatokat.

Adatkezelés korlátozásához való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, amennyiben

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, vagy

b) az adatkezelés jogellenes

és

az érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását.

Ha az Adatkezelőnek már nincs szüksége az érintett személyes adatokra az adatkezelés céljából, azonban az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez akkor (ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen) a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Tiltakozáshoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen abban az esetben, ha az adatkezelés

a) az adatkezelő, vagy

b) egy harmadik fél

jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. Az Adatkezelő a tiltakozás alapján az adatkezelést nem szünteti meg, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

Adathordozhatósághoz való jog: Az érintett jogosult a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapni, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta,

ha az adatkezelés az érintett hozzájárulásán vagy a személyes adatok különleges kategóriáinak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez megadott hozzájárulásán, vagy szerződésen alapul

és az adatkezelés automatizált módon történik.

 

Amennyiben érintett élni kíván a fenti jogosultságaival, úgy az azok végrehajtására nyitva álló teljesítési határidő (feltéve, ha hosszabbításra nem kerül sor) a kérelem, kérés beérkezését követő legfeljebb egy hónap.

 

AZ ADATKEZELŐ ÁLTAL KEZELT SZEMÉLYES ADATOKKAL ÖSSZEFÜGGŐ JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Amennyiben sérelmesnek véli azt, ahogy az Adatkezelő a személyes adatait kezeli, javasoljuk, hogy először keressen meg bennünket panaszával, amelyet minden esetben megvizsgálunk és mindent megteszünk azért, hogy megfelelően kezeljük azt. Ha a panasza ellenére továbbra is sérelmezi azt, ahogy szervezetünk kezeli az Ön személyes adatait, vagy nem kíván nálunk panaszt tenni, úgy az alábbi jogorvoslati lehetőségei vannak:

 

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül Ön jogosult arra, hogy amennyiben álláspontja szerint az Adatkezelő vagy az általa megbízott Adatfeldolgozó tevékenységével vagy mulasztásával jogsértést követett el, vagy annak veszélyét idézte elő, úgy panaszt tegyen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: Felügyeleti Hatóság).

 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

1374 Budapest, Pf. 603.

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Tel.: 06 1/391-1400

Fax: 06 1/391-1410

 

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok - köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog - sérelme nélkül Ön hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatai kezelésével összefüggő jogait megsértették. A per elbírálása törvényszék hatáskörébe tartozik. Ön dönthet úgy, hogy a pert a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg.

A törvényszékek listáját a http://birosag.hu/torvenyszekek webcím alatt érheti el.

Füzesabony, 2019. július 29.
Frissítve: 2020. október 13.

 

Nagy Csaba sk.
polgármester    
Hidvéginé Dr. Szigetvári Erika, sk.
jegyző  

 

 

A www.fuzesabony.hu honlapon megvalósuló adatkezelésekhez kapcsolódó egyedi tájékoztatók

 

KAPCSOLATFELVÉTEL ÉS ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁSNYÚJTÁS

Milyen célból történik a személyes adatainak kezelése?

Az érintett személyes adatainak kezelésének célja, hogy amennyiben a www.fuzesabony.hu weboldalon megjelölt kapcsolatfelvételi csatornák (központi e-mailcím, telefonszám, stb.) valamelyikén az érintett kapcsolatba lép az Adatkezelővel és ennek során általános jellegű kérdéseket tesz fel, úgy azt az Adatkezelő e feladattal megbízott munkatársai a kérdést megválaszolhassák.

Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján az érintett hozzájárulása a személyes adatai kezeléséhez. A hozzájárulás bármikor visszavonható, amely azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Milyen adatok kezelésére kerül sor?

A kapcsolatfelvétellel összefüggő adatkezelése során személyes adatként az érintett neve, az érintett e-mailkliense által megjelenített név, az elérhetőségre vonatkozó adatok (pl. e-mailcím vagy telefonszám), az üzenet tárgya és tartalma (amennyiben személyes adatot tartalmaz) kerülhet kezelésre.

Ki fér hozzá a kezelt személyes adatokhoz?

A kezelt személyes adatokhoz címzettként az önkormányzat vagy az önkormányzat hivatalának azon dolgozói férnek hozzá, akik a kapcsolatfelvétellel és a megkeresések megválaszolásával járó feladatokat munkakörük alapján kötelesek ellátni, továbbá az elektronikusan (e-mail) érkező megkeresés esetén a tárhelyszolgáltatói tevékenységet ellátó adatfeldolgozó.

Meddig tart a személyes adatok kezelése?

A személyes adatok kezelése a megadott hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában legkésőbb a megkeresés megválaszolásáig tart.

Milyen külső szolgáltató (adatfeldolgozó) igénybevételére kerül sor?

A jelen adatkezelési művelet során az Adatkezelő adatfeldolgozók (tárhelyszolgáltatók) közreműködését veszi igénybe.

Az adatfeldolgozók adatai:

 

Az adatfeldolgozó (1) megnevezése:

 

Maxer Hosting Kft.

Székhely: 9024 Győr, Répce utca 24. 1. em. 3.

Cg. 08 09 013763

Adószám: 13670452208

 

Az adatfeldolgozó elérhetőségei:

Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Telefon: +36 1 257 9913

Honlap: www.maxer.hu

 

Az adatfeldolgozó (2) megnevezése:

 

Magyar Telekom Nyrt.

Székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36

Cg. 01-10-041928

Adószám: 10773381-2-44

 

Az adatfeldolgozó elérhetőségei:

Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Telefon: 1414

Honlap: www.telekom.hu

 

A kapcsolatfelvétellel és általános tájékoztatásnyújtással összefüggő adatfeldolgozási tevékenység során a szervezetünk az alábbi postai kézbesítő tevékenységet, mint technikai műveletet végző adatfeldolgozó közreműködését veszi igénybe:

Az adatfeldolgozó megnevezése:

Magyar Posta Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., cégjegyzékszám: 01-10-042463)

Az adatfeldolgozó elérhetőségei:

Cím: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

Telefonszám: + 36-1-767-8200

E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Webcím: https://www.posta.hu

 

 

EGYES KÖZÉRDEKLŐDÉSRE SZÁMOT TARTÓ INFORMÁCIÓK KÖZZÉTTÉTELE

Milyen célból történik a személyes adatainak kezelése?

Az adatkezelés célja, hogy a település lakossága értesüljön a település életében meghatározó szerepet játszó tényekről, adatokról, ennek érdekében a honlapon közzétételre kerül a helyi kitüntetettek (pl. „PRO URBE” díjjal jutalmazottak) életrajzai, illetve a kitüntetettek nevei, címei.

Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján az érintett hozzájárulása a személyes adatai kezeléséhez. A hozzájárulás bármikor visszavonható, amely azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Milyen adatok kezelésére kerül sor?

Az adatkezelés során személyes adatként az érintett neve és a díj, elismerés jellege, valamint a díjazás/elismerés megítélésének dátuma kerülhet kezelésre. Amennyiben életrajz közzétételére kerül sor, úgy az érintett születési neve, születési helye és ideje, végzettségei és képesítései, munkahelyei és a település érdekében kifejtett tevékenységei, halálának ideje és helye kerülhet személyes adatként kezelésre.

Ki fér hozzá a kezelt személyes adatokhoz?

A kezelt személyes adatokhoz címzettként a honlap valamennyi látogatója hozzáfér, csakúgy, mint a tárhelyszolgáltató tevékenységet ellátó adatfeldolgozó.

Meddig tart a személyes adatok kezelése?

A személyes adatok kezelése a megadott hozzájárulás visszavonásáig tart, amely visszavonás azonban nem érinti a visszavonást megelőzően szabályszerűen közzétett adatok kezelésének jogszerűségét.

Milyen külső szolgáltató (adatfeldolgozó) igénybevételére kerül sor?

A jelen adatkezelési művelet során az Adatkezelő adatfeldolgozó (tárhelyszolgáltató) közreműködését veszi igénybe.

Az adatfeldolgozó adatai:

Az adatfeldolgozó megnevezése:

 

Maxer Hosting Kft.

Székhely: 9024 Győr, Répce utca 24. 1. em. 3.

Cg. 08 09 013763

Adószám: 13670452208

 

Az adatfeldolgozó elérhetőségei:

Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Telefon: +36 1 257 9913

Honlap: www.maxer.hu

 

 

PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS DOKUMENTÁCIÓK, SAJTÓKÖZLEMÉNYEK KÖZZÉTÉTELE

Milyen célból történik a személyes adatainak kezelése?

Az adatkezelés célja, hogy az uniós vagy a hazai forrás terhére megvalósuló projektekkel kapcsolatban kötelezően közzéteendő információk a település honlapján elérhetőek legyenek. Ennek során alkalmanként személyes adat is közzétételre kerülhet (pl. képmás). A projektekkel kapcsolatos adatkezelésekről bővebben a projektekkel összefüggő adatkezelések körében találhatunk információkat

Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?

Az adatkezelés jogalapja az érintett oldaláról annak a projekt végrehajtása során tett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja), az Adatkezelő oldaláról a támogatási szerződésben foglaltak teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja) vagy a jogszabályban foglalt kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja)

Milyen adatok kezelésére kerül sor?

Az adatkezelés során személyes adatként az érintett neve - amennyiben az előbbi nem minősül közérdekből nyilvános adatnak - az érintett elérhetősége (pl. e-mailcíme, telefonszáma), esetenként az érintettről készült fénykép, videofelvétel (képmás) kerül kezelésre.

Ki fér hozzá a kezelt személyes adatokhoz?

A kezelt személyes adatokhoz címzettként a honlap valamennyi látogatója hozzáfér, csakúgy, mint a tárhelyszolgáltató tevékenységet ellátó adatfeldolgozó.

Meddig tart a személyes adatok kezelése?

A személyes adatok kezelése a hozzájárulás visszavonásáig, valamint a támogatási szerződésben vagy más, azzal egy tekintet alá eső dokumentumban, ennek hiányában a pályázati felhívásban vagy útmutatóban, illetve a háttérjogszabályban megjelölt fenntartási időszak végéig tart.

Milyen külső szolgáltató (adatfeldolgozó) igénybevételére kerül sor?

A jelen adatkezelési művelet során az Adatkezelő adatfeldolgozó (tárhelyszolgáltató) közreműködését veszi igénybe.

Az adatfeldolgozó adatai:

Az adatfeldolgozó megnevezése, alapvető adatai:

Maxer Hosting Kft.

Székhely: 9024 Győr, Répce utca 24. 1. em. 3.

Cg. 08 09 013763

Adószám: 13670452208

 

Az adatfeldolgozó elérhetőségei:

Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Telefon: +36 1 257 9913

Honlap: www.maxer.hu

 

 

HELYI ÚJSÁG KÖZZÉTÉTELE A HONLAPON

Milyen célból történik a személyes adatainak kezelése?

Az adatkezelés célja, hogy a lakosság és a látogatók megismerjék a Füzesabonyi Hírmondó és a PATENT című lapokat, mint a település (utóbbi esetben a térség) alapvető kiadványait, valamint, hogy az újságok azokhoz is eljussanak, akik adminisztrációs hibából nem kaptak az adott példányból.

Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján az érintett hozzájárulása a személyes adatai kezeléséhez a következő esetekben: interjúk, fényképfelvételek (képmás közzététele), beszámolók. A hozzájárulás bármikor visszavonható, amely azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Más esetekben a személyes adatok közzétételére jogi kötelezettség [GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja] vagy szerződéses kötelezettség [GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja] teljesítése, kötelezettség teljesítése érdekében van szükség (pl. pályázatokkal kapcsolatos összefoglalók, elérhetőségi adatok, sajtóközlemények megjelenítése)

Milyen adatok kezelésére kerül sor?

Személyes adatként az érintett neve - amennyiben az előbbi nem minősül közérdekből nyilvános adatnak -, az érintett elérhetősége (pl. e-mailcíme, telefonszáma), esetenként az érintettről készült fénykép (képmás), egyéb, az érintettről közzétett más adat és az adatból levonható következtetés kerül kezelésre.

Ki fér hozzá a kezelt személyes adatokhoz?

A kezelt személyes adatokhoz címzettként a honlap valamennyi látogatója hozzáfér, csakúgy, mint a tárhelyszolgáltató tevékenységet ellátó adatfeldolgozó.

Meddig tart a személyes adatok kezelése?

A személyes adatok kezelése a megadott hozzájárulás visszavonásáig tart.

Milyen külső szolgáltató (adatfeldolgozó) igénybevételére kerül sor?

A jelen adatkezelési művelet során az Adatkezelő adatfeldolgozó (tárhelyszolgáltató) közreműködését veszi igénybe.

Az adatfeldolgozó adatai:

Maxer Hosting Kft.

Székhely: 9024 Győr, Répce utca 24. 1. em. 3.

Cg. 08 09 013763

Adószám: 13670452208

 

Az adatfeldolgozó elérhetőségei:

Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Telefon: +36 1 257 9913

Honlap: www.maxer.hu

 

 

CIVIL SZERVEZETEK ELÉRHETŐSÉGI ADATAINAK KÖZZÉTÉTELE

Milyen célból történik a személyes adatainak kezelése?

Az adatkezelés célja, hogy lakosság felvehesse a kapcsolatot a helyben működő civil szervezetekkel, információt szerezhessen azok tevékenységi köréről.

Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján az érintett hozzájárulása a személyes adatai kezeléséhez. A hozzájárulás bármikor visszavonható, amely azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Milyen adatok kezelésére kerül sor?

Az adatkezelés során személyes adatként a civil szervezet kapcsolattartójának neve, elérhetősége (amennyiben nem minősül közérdekből nyilvános adatnak) kerül kezelésre.

Ki fér hozzá a kezelt személyes adatokhoz?

A kezelt személyes adatokhoz címzettként a honlap valamennyi látogatója hozzáfér, csakúgy, mint a tárhelyszolgáltató tevékenységet ellátó adatfeldolgozó.

Meddig tart a személyes adatok kezelése?

A személyes adatok kezelése a megadott hozzájárulás visszavonásáig tart.

Milyen külső szolgáltató (adatfeldolgozó) igénybevételére kerül sor?

A jelen adatkezelési művelet során az Adatkezelő adatfeldolgozó (tárhelyszolgáltató) közreműködését veszi igénybe.

Az adatfeldolgozó adatai:

Maxer Hosting Kft.

Székhely: 9024 Győr, Répce utca 24. 1. em. 3.

Cg. 08 09 013763

Adószám: 13670452208

 

Az adatfeldolgozó elérhetőségei:

Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Telefon: +36 1 257 9913

Honlap: www.maxer.hu

 

 

FOTÓGALÉRIA MŰKÖDTETÉSE

Milyen célból történik a személyes adatainak kezelése?

Az adatkezelés célja tájékoztatás nyújtása a helyi rendezvényekről, azok hangulatáról, egyben a települési rendezvények propagálása.

Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján az érintett hozzájárulása a személyes adatai kezeléséhez. A hozzájárulás bármikor visszavonható, amely azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Milyen adatok kezelésére kerül sor?

Az adatkezelés során személyes adatként az érintettről készített, tömegfelvételnek nem minősülő fénykép (képmás) kerül kezelésre.

Ki fér hozzá a kezelt személyes adatokhoz?

A kezelt személyes adatokhoz címzettként a honlap valamennyi látogatója hozzáfér, csakúgy, mint a tárhelyszolgáltató tevékenységet ellátó adatfeldolgozó.

Meddig tart a személyes adatok kezelése?

A személyes adatok kezelése a megadott hozzájárulás visszavonásáig tart.

Milyen külső szolgáltató (adatfeldolgozó) igénybevételére kerül sor?

A jelen adatkezelési művelet során az Adatkezelő adatfeldolgozó (tárhelyszolgáltató) közreműködését veszi igénybe.

Az adatfeldolgozó adatai:

Maxer Hosting Kft.

Székhely: 9024 Győr, Répce utca 24. 1. em. 3.

Cg. 08 09 013763

Adószám: 13670452208

 

Az adatfeldolgozó elérhetőségei:

Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Telefon: +36 1 257 9913

Honlap: www.maxer.hu

 

 

EGYES MUNKATÁRSAK NEVÉNEK, BEOSZTÁSÁNAK (MUNKAKÖRÉNEK), VALAMINT ELÉRHETŐSÉGÉNEK KÖZZÉTÉTELE A HONLAPON

Milyen célból történik a személyes adatainak kezelése?

Az adatkezelés célja, hogy a lakosság és az önkormányzat, illetve a hivatal partnerei közvetlenül fel tudják venni a kapcsolatot az érintett szervezet munkatársával

Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján az érintett hozzájárulása a személyes adatai kezeléséhez. A hozzájárulás bármikor visszavonható, amely azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Pályázati forrásból foglalkoztatott személyek esetén - amennyiben a vonatkozó a támogatási szerződés vagy más, azzal egy tekintet alá eső dokumentum, ennek hiányában a pályázati felhívás vagy útmutató, illetve a háttérjogszabály előírja - a személyes adatok közzétételére jogi kötelezettség [GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja] vagy szerződéses kötelezettség [GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja] teljesítése érdekében van szükség.

Milyen adatok kezelésére kerül sor?

Az adatkezelés során személyes adatként az érintett neve, beosztása (munkaköre) - amennyiben nem minősül közérdekből nyilvános adatnak - továbbá az érintett elérhetősége (pl. e-mailcíme, telefonszáma) kerül kezelésre.

Ki fér hozzá a kezelt személyes adatokhoz?

A kezelt személyes adatokhoz címzettként a honlap valamennyi látogatója hozzáfér, csakúgy, mint a tárhelyszolgáltató tevékenységet ellátó adatfeldolgozó.

Meddig tart a személyes adatok kezelése?

A személyes adatok kezelése a megadott hozzájárulás visszavonásáig, projekt esetében pedig a támogatási szerződésben vagy más, azzal egy tekintet alá eső dokumentumban, ennek hiányában a pályázati felhívásban vagy útmutatóban, illetve a háttérjogszabályban megjelölt fenntartási időszak végéig tart.

Milyen külső szolgáltató (adatfeldolgozó) igénybevételére kerül sor?

A jelen adatkezelési művelet során az Adatkezelő adatfeldolgozó (tárhelyszolgáltató) közreműködését veszi igénybe.

Az adatfeldolgozó adatai:

Maxer Hosting Kft.

Székhely: 9024 Győr, Répce utca 24. 1. em. 3.

Cg. 08 09 013763

Adószám: 13670452208

 

Az adatfeldolgozó elérhetőségei:

Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Telefon: +36 1 257 9913

Honlap: www.maxer.hu

 

TÁJÉKOZTATÓ A SÜTIKRŐL (“COOKIES”)

(frissítve: 2024. január 22.)

Az Adatkezelő honlapja sütiket (“cookies”) használ a felhasználói élmény javítása céljából. Egyes sütik alkalmazásához szükségünk van az érintett hozzájárulására.

A cookie-k („sütik”) az általános, közérthető meghatározás szerint betűkből és számokból álló kis információcsomagok, amelyeket általában a honlapok a felhasználói böngészőnek küldenek el azzal a céllal, hogy elmentsenek bizonyos beállításokat, megkönnyítsék a honlap használatát és közreműködjenek abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsön az oldal tulajdonosa a látogatókról.

A cookie-k alapvetően két csoportra oszthatóak:

1. az első csoportba azok a sütik tartoznak, amelyek esetében nincs szükség hozzájárulás beszerzésére. Ezek az Adatvédelmi Munkacsoport 4/2012. számú véleménye és az Európai Adatvédelmi Testület (EDPB) 2020-as májusi iránymutatása alapján a következőek lehetnek:

A. olyan sütik, amelyek kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton történő közléstovábbítás, vagy

B. olyan sütik, amelyre az előfizető vagy a felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

2. Minden egyéb cookie futtatásához a látogató előzetes hozzájárulására van szükség.

Honlapunkon csak az 1.A. pont szerinti, nélkülözhetetlen cookie-k találhatók, amelyek alkalmazásának jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja (az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges). A honlapüzemeltetési kötelezettséget (közfeladatként) több jogszabály is előírja, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 33.§ (2) bekezdése, továbbá más ágazati jogszabályok, amelyek egyes nyilvántartások közzétételét teszik kötelezővé.

Az adatkezelés célja: az adatkezelő jogszabályban meghatározott közfeladatainak ellátása.


Az adatkezelő az első belépéskor tájékoztatja a látogatót a cookie-k használatáról, illetve felhívja a figyelmet a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltakra. Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy az Adatkezelő honlapja vonatkozásában a cookie-k letiltására jelenleg az alábbi módozatok állnak rendelkezésükre:

 

Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/tovabbfejlesztett-kovetes-elleni-vedelem-az-asztal

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu 

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies 

Safari: https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/sfri11471/mac 

 

Füzesabony, 2019. július 29.

 

Nagy Csaba sk.
polgármester    
Hidvéginé Dr. Szigetvári Erika, sk.
jegyző  
Holnapunkon kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja szerinti jogalap mellett, az adatkezelő egyes közfeladatainak ellátása céljából.
Adatkezelési tájékoztató